Kasutustingimused

VARUOSADE INTERNETIPÕHISE MÜÜGISÜSTEEMI KASUTUSTINGIMUSED

VARUOSADE INTERNETIPÕHISE TELLIMIS- JA MÜÜGISÜSTEEMI KASUTUSTINGIMUSED

 

1.      Üldsätted

 

2.      Tellimuse esitamine

 

2.1.  Individuaalse varuosa müügihind kuvatakse varuosakoodi sisestamisel. Kogu tellimuse müügihind kuvatakse peale tellimuse esitamist.

2.2.  Tellimuse loetakse kinnitatuks müüja poolt kliendile elektronposti teel pro forma arve saatmisega. Tellimuse kinnitamisega loetakse tellimus esitatuks ja leping sõlmituks. Kliendil ei ole õigust esitatud tellimusest taganeda, välja arvatud käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.

2.3.  Müüjal on õigus nii individuaalse varuosa kui kogu tellimuse müügihinda ühepoolselt muuta, kui selline muutus on tingitud objektiivsetest, müüjast mitteolenevatest ning müüjale lepingu sõlmimise hetkel mitteteadaolevatest asjaoludest. Müüja on kohustatud informeerima klienti müügihinna muutusest koheselt elektronposti teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud müügihinna muutust kirjalikult põhjendama. Müügihinna muutusel on kliendil õigus kolme (3) tööpäeva jooksul tellimusest taganeda, kui müüja on müügihinda tõstnud rohkem kui üks kord või korraga rohkem kui kakskümmend protsenti (20%), teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse tellimus muudetud müügihinnaga esitatuks.

2.4.  Müügihinna tasumine on võimalik internetipangas makse sooritamise või krediidilimiidi kasutusele võtmisega.

 

3.      Krediidilimiit

 

3.1.  Müüjal on õigus ühepoolselt võimaldada kliendile müügihinna tasumisel krediiti müüja poolt määratud tingimustel ja korras. Krediidi võimaldamisel määrab müüja krediidi hiliseima tagastamise aja ning krediidi maksimummäära (krediidilimiit). Müüjal on õigus ühepoolselt ning ilma põhjendamata kliendi krediidilimiiti piirata või lõpetada.

3.2.  Klient on krediidilimiidi kasutamise korral kohustatud tasuma müügihinna krediidi hiliseima tagastamise päeval. Nimetatud kohustuse nõuetekohasel mittetäitmisel on klient kohustatud tasuma müüjale viivist summas null koma kaks protsenti (0,2%) päevas tasumata summalt alates krediidi hiliseima tagastamise päevale järgnevast päevast kuni summa täieliku tasumiseni. Võlgnevuse osalise tasumise korral loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis, seejärel põhisumma.

3.3.  Kui klient võtab krediidilimiidi kasutusele osaliselt, on tal võimalik hiljem teha eraldi tehinguid krediidilimiidi kasutamata osaga.

3.4.  Kui kogu tellimuse müügihind ületab kliendile võimaldatud krediidi maksimummäära, ei saa klient krediidilimiiti kasutada krediidilimiiti, vaid peab kogu tellimuse hinna ette tasuma.

 

4.      Tarneaeg

 

4.1.  Varuosa orienteeruva tarneaja määrab müüja. Kliendil on võimalik jälgida tellimuse täitmise kulgu internetis, kasutades selleks temale müüja poolt elektronpostiga saadetud rekvisiite. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile elektronposti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

 

5.      Tellimuse täitmine

 

5.1.  Müüja asub kliendi tellimust täitma koheselt peale tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta või kui klient on võtnud kasutusele krediidilimiidi.

5.2.  Kui tellimuse kinnitamisele järgnenud ühe (1) tööpäeva jooksul ei ole pangalt saabunud kinnitust kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta või kui klient ei ole võtnud kasutusele krediidilimiiti, on müüjal õigus jätta tellimus täitmata. Müüjal on õigus jätta tellimus täitmata ka siis, kui pangalt saabub kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta või kui krediidilimiit võetakse kasutusele rohkem kui ühe (1) tööpäeva möödumisel tellimuse esitamisest. Tellimuse täitmata jätmisest informeerib müüja klienti elektronposti või telefoni teel.

5.3.  Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

 

6.      Tellitud varuosade üleandmine

 

6.1.  Tellitud varuosad antakse kliendi valikul üle kas müüja asukohas või kullerteenust kasutades. Varuosa üleandmise hetkeks peab olema müügihind müüjale laekunud (va juhul, kui hiliseima tagastamise päev pole saabunud).

6.2.  Klient on kohustatud varuosa vastuvõtmisel üle vaatama. Varuosal avastatud puuduste korral on kliendil õigus nõuda nimetatud puuduste kohta varuosa üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamist. Akti kandmata puuduste või akti vormistamata jätmise puhul eeldatakse, et puuduseid varuosa üleandmisel ei olnud. Kliendil ei ole õigust jätta puudusega varuosa vastu võtmata.

6.3.  Tellitud varuosade üleandmisel müüja asukohas teavitab müüja klienti kliendi poolt jäetud kontaktidel varuosa saabumisest müüja asukohta ja klient kohustub selle sealt vastu võtma.

6.4.  Tellitud varuosade üleandmisel kullerteenusega kannab klient kullerteenuse kasutamisega seonduvad kulud vastavalt müüja hinnakirjale. Kullerteenuse kasutamisega seonduvate kulude tasumisele kohaldatakse müügihinna tasumise kohta sätestatut. Klient kohustub tagama varuosa vastuvõtmise tema poolt märgitud asukohas Müüjale sobival ajal.

6.5.  Kui varuosa üleandmine kahe (2) nädala jooksul ebaõnnestub, ladustatakse varuosa müüja poolt selleks ettenähtud kohas. Sellisel juhul kohustub klient tasuma müüjale varuosa hoiutasu summas 0,2% varuosa väärtusest päevas kuni varuosa kliendile üleandmiseni. Müüjal on õigus keelduda enne hoiutasu maksmist varuosa üleandmisest.

 

7.      Kliendi vastutus

 

7.1.  Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades.

7.2.  Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.

7.3.  Klient kohustub kogu tellimuse täitmise aja jooksul tagama enda kättesaadavuse tema poolt sisestatud kontaktandmetel või eeltäidetud kontaktandmetel. Nimetatud kontaktandmetel edastatud informatsioon loetakse kliendi poolt kättesaaduks.

7.4.  Klient edastab müüjale oma volitatud esindaja (esindajate) nimed, kellel on kõik kliendi õigused, mis on seotud kõigi kliendi poolt tehtud ja tulevikus tehtavate varuosade tellimustega. Pooled loevad nimetatud isikuid kliendi volitatud esindajateks kuni kliendilt müüjale vastupidise kirjaliku teabe laekumiseni.